Guide til undervisning og øvelser

Undervisning kan foregå på flg. måder:

 • undervisning i større eller mindre grupper;
 • afhængigt af deltagerantal kan deltagerne selv varetage undervisningsforløbet eller undervises af en lærer eller anden fagperson;
 • Hvis man laver projektopgaver, kan materialet anvendes selvstændigt af projektgruppen;
 • med 1-6 deltagere er det muligt selv at varetage undervisningsforløb.
 • i grupper eller klasser med mere end 6 deltagere anbefales det, at det er en underviser, som tilrettelægger forløbet.

Tilgang og varighed af undervisning

 • Hver af de 5 film varer mellem 3-10 min.
 • Introduktionen til hver film findes i begyndelsen af hvert tema. Denne introduktion læses op, før filmen ses, så alle deltagerne er bekendte med filmens hovedtema.

Indgange i undervisningsmaterialet
Herefter er der mulighed for en række forskellige indgange i undervisningsmaterialet. Materialet er tilrettelagt således, at man kan prioritere sin måde at arbejde med materialet på afhængigt af, hvilke mål det skal opfylde, hvilke temaer, der er væsentlige at tage fat på, og hvordan man vil bruge det. Det er muligt at arbejde med materialet med udgangspunkt i både faglige temaer, deltagernes arbejdsopgaver og praksisfelter, og der er studieopgaver i alle muligheder:

Refleksioner 

Disse byder på fordybelse og faglige drøftelser, som giver mulighed for at folde filmens hovedtema og en række relaterede undertemaer og problemstillinger ud.
Deltagerne kan inddrage egne arbejdssituationer, praksisser og udfordringer med henblik på refleksion, drøftelse, videns- og erfaringsdeling og kvalificering af indsatser.
Til hver film er der mellem 8-10 temaer.
Det anbefales, at man afsætter ca. ½ til 1 time til hvert tema og undertema.

Andre relevante problemstillinger
Hver film adresserer flere temaer og problemstillinger, og når man følger forløbet med ”refleksioner”, kan man vælge at fortsætte med ”andre relevante problemstillinger”, som findes i slutningen af hvert tema. 
Deltagerne har mulighed for at vurdere disse problemstillingers relevans for jeres arbejdsfelter og arbejdssituationer, og prioritere hvordan eventuelle drøftelser i studiegruppen kan gribes an.
Varighed af denne del er op til deltagerne. Læs selv og vurdér.

Spørgsmål og eftertanker – individuelle og grupperefleksioner 

Denne del er til jer, som vil gå direkte fra filmens tema til de temaer, som umiddelbart vækker genklang hos deltagerne, og bevæge jer videre ind i det praksisnære og deltagernes udfordringer.
Der er mulighed for både individuelle refleksioner og to og to- refleksioner med efterfølgende fælles opsamling og drøftelser.
Varigheden af denne del afhænger af antal deltagere. Det anbefales at afsætte ca. 10-15 minutter til hver deltager + en efterfølgende fælles drøftelse.
Herfra kan man fortsætte et forløb med ”refleksioner” .
Her kan du læse mere om, hvordan du/I arbejder med spørgsmål og eftertanker (link videre til tekst med grønt lige under).

Guide til spørgsmål og eftertanker – individuel refleksion og to og to-refleksioner

Deltagerne får hver et ark med spørgsmål og eftertanker udleveret, inden filmen vises. Her kan man vælge enten at arbejde individuelt eller to og to.

Umiddelbart efter filmen går deltagerne i gang med refleksionerne. Hvis det er individuelle refleksioner, er det en god idé, at man ikke drøfter med andre, men forbliver i sine egne tanker i ro og fred.
Er det refleksioner to og to, kan det også være en god idé at forblive i tosomheden med sin makker og ikke drøfte på kryds og tværs af de små grupper. Formålet er at få sine egne tanker frem sammen med sin makker og ikke at søge konsensus, fælles fokus eller enighed.
Det handler om at udvide feltet med tanke- og erfaringsråstof, og støtte sin makker med at folde disse tanker ud, være nysgerrig, spørgende og støttende.

Deling og drøftelser
Når arket er udfyldt, deler og drøfter deltagerne med hinanden.

Forslag til fremgangsmåde:

Vælg en ordstyrer og en referent. Hvis der er en underviser eller tovholder, kan vedkommende evt. være ordstyrer.

Ordstyrerens opgave er: 


 1. at sikre, at alle høres, så det, som hver deltager synes er vigtigt, kommer til udtryk. Der vil altid være nogen, der taler mere end andre, men her er det vigtigt at skabe en stemning, hvor man undersøger og er nysgerrig på alle deltagerne og møder hinanden med et åbent sind og nysgerrighed.
 2. at understrege, at det ikke er så vigtigt at være eller blive enige, men mere at få de ting, som deltagerne synes er vigtige, gjort synlige og foldet ud.
 3. At taleret og lytteret overholdes, dvs. at deltageren fortæller uden at blive afbrudt, mens de andre lytter. Ordstyreren har ret til at bede om ro, hvis nogen skulle begynde at tale eller hviske sammen, og henlede opmærksomheden på den, der har taleret.
 4. At notere ned, hvem der ønsker at sige noget, og holde talerækken undervejs.

Når ordstyreren har sikret sig, at den enkelte eller makkerskabet har talt færdigt, er der spørgeret. De andre deltagere kan stille afklarende spørgsmål til fortælleren/fortællerne, og herfra kan man begynde at drøfte de temaer, der er rejst og som kunne være spændende at undersøge og gå videre med.

 1. 

Referentens opgave er: 

  at notere de ting ned, der bliver sagt og sikre, at referatet bliver dækkende.
 2. Hvis referenten er usikker på, om det, han eller hun har skrevet, er rigtigt forstået, har referenten ret til at afbryde forsigtigt og afklare med fortælleren.
 3. Referatet er et vigtigt arbejdsdokument, som kan bruges som redskab til det videre arbejde, samt til at informere andre om, hvad man har drøftet af vigtige ting.