Om undervisningsmaterialet

Problematikker og dilemmaer i børnesager
Temaerne i alle fem film tager udgangspunkt i problematikker, udfordringer og dilemmaer i børnesager om omsorgssvigt og overgreb, som man som fagperson kan møde i sin hverdag. Lisbeth fortæller som voksen, men husker samtidig, hvordan hun oplevede tingene som barn i mødet med pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere, systemet m.m.
Lisbeth fortæller på denne måde både sin egen, men også andre børn og unges historie med omsorgssvigt og fysiske og psykiske overgreb. Her bliver vi vidne til levet liv, og der skabes mulighed for, at man som fagperson kan bære det med ind i sit professionelle arbejde og/eller i mødet med udsatte børn og unge. Et professionelt liv, hvor usikkerhed og dilemmaer nogle gange kan blokere for udsynet og indsigten. I samarbejde med andre fagpersoner får man her mulighed for at belyse udfordringer og problemstillinger fra forskellige vinkler, dele erfaringer og sammen drøfte mulige veje frem.

Deltagernes egen arbejdskontekst
Undervisningsmaterialet stiller skarpt på fem temaer og ledsager videre ind i en række faglige overskrifter. Via faglige refleksioner bæres man ind i egne arbejdsmæssige kontekster og praksisser. Undervisningsmaterialet kobler således på konkrete arbejdsopgaver og -situationer. De primære tematikker kan lede til faglige drøftelser af relaterede problematikker fx redskaber og tilgange til at styrke samtaler med børn og unge, samarbejde og kommunikation mellem skole og socialrådgiver, indberetninger og opfølgning, barnets reform m.m.

Styrke fagligt samarbejde
Undervisningsmaterialet bestræber sig på at se tingene fra barnets perspektiv, men indtager også forskellige positioner og tilbyder dermed muligheder for at fordybe sig og dygtiggøre sig i samarbejde med andre fagpersoner bl.a. ved at erfarings- og videndele. Materialet omhandler og undersøger nogle af de problemstillinger, som igen og igen får alvorlige konsekvenser for udsatte børn og unge, og det sigter på at styrke samarbejdet på tværs mellem fagpersonerne i børnenes og de unges hverdag.

Konkrete redskaber
Film og undervisningsmateriale relaterer sig også til nogle af de temaer og problemstillinger, som fremhæves i Ankestyrelsens ”Rapport fra ekspertpanel om overgreb mod børn” (2012). Undervisningsmaterialerne kan bruges til at belyse og kvalificere disse, bl.a. styrke børnesamtaler og kvalificere fagpersoner til at forstå børnenes og de unges situation og betingelser bedre, gøre fagpersoner i børnenes og de unges hverdag mere tilgængelige og dygtiggøre dem til at skabe betingelser for at bygge tillid op i relationen med barnet og den unge.

Underretninger og samarbejde mellem myndigheder
Materialet arbejder samtidig med fagpersoners berøringsangst i forhold til at se og spotte omsorgssvigtede og krænkede børn. Her spiller samarbejdet med de sociale myndigheder en meget væsentlig rolle, og materialet lægger op til, at man drøfter og identificerer, hvad der skal til for at kvalificere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Dilemmaer og usikkerhed
I arbejdet med børn og unge møder man regelmæssigt dilemmaer og usikkerheder. Et af temaerne kan være udfordringer i samarbejde med forældre, herunder aggressive eller manipulerede forældre. Materialet giver mulighed for at tage fat på sådanne udfordringer og se på, hvilke konsekvenser det kan have for de udsatte børn og unge, og hvilke tiltag, der skal til for at styrke indsatsen.